تعيين كلاس ايمني توربين بادي مگاواتي ملي بر اساس شرايط بادي كشور

توربينهاي بادي براي يك زمان بهرهبرداري تقريبي 20سـاله طراحي و ساخته ميشوند. شرايط محيطي و بخصـوص وزش باد بر عمر مفيد توربينهـا تـاثير بـه سـزايي دارد. منـاطقي كـه تغييرات سرعت باد ناچيز و احتمال وقوع طوفـان و تنـد بـاد اندك باشد تـوربين شـرايط بارگـذاري ملايـمتـري را تجربـه مينمايد. در شرايطي كه توربولانس باد بالا باشـد، لازم اسـت در طراحي و ساخت توربين الزامات ويـژهاي رعايـت گـردد. الزامات مذكور در استانداردهـايي نظيـر IECو GLبصـورت كلاس توربين معرفي و تـدوين شـده انـد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *