تعيين فركانس مناسب جهت تحريك آنتن نصب شده روي ترانسفورماتور براي تشخيص جابجايي محوري سيم پيچ فشار ضعيف به كمك امواج الكترومغناطيسي

مانيتورينگ عيوب سيم پيچي هاي ترانسفور ماتور به روش بر خط به كمك امواج الكترو مغناطيسي در مراحل تحقيقاتي در حال انجام است.دراين روش،سيم پيچيهاي ترانس هدف راداري براي يك آنتن در نظر گرفته مي شود، كه سطح مقطع راداري مربوط به آن با حركت سيمپيچ به بالا و پايين تغيير ميكند.سپس با مقايسه حالات سالم و معيوب ميتوان به ايجاد تغيير در سيمپيچ پي برد. در اين مقاله نتايج حاصل از شبيه سازي يك نمونه آزمايشگاهي ساده كه در دست ساخت است ارائه گرديده،با تحليل نتايج شبيه سازي در فركانس هاي مناسب براي مواقعي كه محدوديت باند فركانس داشته باشيم، فركانس مناسب جهت مانيتورينگ و نظارت بر وضعيت سيم پيچ ها تعيين مي گردد و سر انجام براي تشخيص جابجايي محوري تابعي بر حسب پاسخ دامنه و فاز ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *