تعيين ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنده براي نصب در پستهاي فوق توزيع

قابليتهايي همچون حضور اپراتور و وجود سيستمهاي كنترل و نظارت در پستهاي فوقتوزيع، اين پسـتهـا را بـه مكـان مناسبي براي احداث منابع توليد پراكنده مبدل نموده است. در اين مقاله روشي براي تعيين ظرفيت بهينه منابع توليد پراكنـده جهت نصب در پستهاي فـوقتوزيـع ارائـه شـده اسـت. در همين راستا ابتدا هزينهها و منافع اقتصـادي ناشـي از احـداث اين منابع به صورت رياضي مدلسازي شده و از تركيب آنهـا تــابع هــدف مســأله فرمول بنــدي شــده اســت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *