تعيين طرح بهينه جهت طراحي خطوط انتقال نيروي كمپكتدر مناطق پرتراكم شمال كشور ايران

بدليل مشكلات موجود دراحداث خطوط انتقـال و توزيـع در مناطق شمالي كـشور ايـران، لازم اسـت خطـوط ايـن منـاطق بصورت كمپكت طراحـي گـردد بطوريكـه منجـر بـه كـاهش حريم، كاهش ابعاد و تعداد فونداسيونها، كـاهش وزن و ابعـاد برجها شود. در اين مقاله به بررسي و مقايـسه فنـي و اقتـصادي روشـهاي مختلـف كمپكـت سـازي در مـورد خطـي نمونـه در منطقـه مازندران ميپردازيم، البته با درنظرگرفتن ايـن نكتـه كـه ارائـه طرح كمپكت مناسب بايد با توجه به مشكلات اجرائي خاص  طبيعتا نتايج اين بررسي قابل تعميم به غالب پـروژههـاي ايـن  منطقه كه شرايط مشابهي دارند ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *