تعيين شاخص هاي مرجع در واحدهاي بخار نيروگاه شهيد رجايي

فرسوده شدن نيروگاههاي حرارتي، عدم نظارت دقيق بر بهرهبرداري از نيروگاهها و گاهي اوقات اولويت داشتن تنها توان توليدي در نيروگاههاي حرارتي ، شرايط بهرهبرداري از آنها را به مرور زمان دچار تغييرات قابل ملاحظهاي كرده است. در همين راستا يكي از ديدگاههايي كه ميتواند وضعيت عملياتي يك نيروگاه حرارتي را مورد ارزيابي قرار دهد، شناسايي و بررسي شاخصهاي بهرهبرداري از آن نيروگاه و تعيين شاخص مرجع جديد ميباشد. در تعيين شاخصهاي مرجع در نيروگاه شهيد رجايي، ابتدا شاخصهاي بهرهبرداري نيروگاه براساس اسناد طراحي و يا بهرهبرداري اوليه نيروگاه شناسايي شده سپس در يك برنامه عمليات ميداني در نيروگاه، مقادير شاخصهاي مربوطه داده برداري و يا اندازه گيري شده است. تحليل اختلافات ايجاد شده در شاخصها نسبت به شرايط طراحي، استفاده از ابزارهاي مدلسازي نرم افزار ترموفلو، اولويت بندي شاخصها در كنار در نظر گرفتن برخي فرضيات، منجر به تعيين شاخصهاي مرجع جديد در نيروگاه شهيد رجايي شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *