تعيين شاخص هاي روغن ترانسفورماتور تحت تأثير تنش حرارتي

روغـن ترانسـفورماتورهاي قـدرت بـه علـت وجـود تلفـات آهني،مسي و حتي دماي محيطي، همواره تحت تنش حرارتـي قرار دارد. در اين مقاله به جهت بررسي تأثير تنش حرارتي بر روي خـواص شـيميايي روغـن ترانسـفورماتور ،تسـت هـاي پيرسازي مجموعه روغن/كاغذ در دماهـاي 150 ، 140و 160 درجه سانتي گراد انجام گرديده است.در هر دما و در مراحـل مختلف،نمونـه هـاي مـورد نظـر از كـوره حرارتـي خـارج و خواص فيزيكـي-شـيميايي و ظـاهري روغـن همچـون عـدد اسـيديته،نقطه اشـتعال، محتـوي آب، ضـريب تلفـات عـايقي ويسكوزيته،چگالي و رنگ انـدازه گيـري شـده اسـت.سـپس نتايج حاصـله مـورد ارزيـابي و تحليـل دقيـق قـرار گرفتـه و مشخص گرديد كه تنها برخي از شاخص هـاي انـدازه گيـري شده در دما و زمان پیر سازی دارای زوال هماهنگ میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *