تعيين سايز بهينه محدودكنندههاي جريان خطا بوسيله الگوريتم جستجوي هارموني HSA

شبكههاي هوشمند بعلت مزاياي متعددي كه ميتوانند در سيستمهاي قدرت داشته باشند به يكي از مباحث مهم و چالش برانگيز تبديل شده است. اين شب هك ها داراي نفوذ بالاي توليدات پراكنده بوده و بسته به شرايط بهرهبرداري )متصل يا جزيره( داراي پيكربنديهاي متفاوتي خواهند بود. طبيعتاً اين شرايط مختلف بهرهبرداري سبب ايجاد سطوح مختلف جريان خطا شده كه بر عملكرد صحيح تجهيزات حفاظتي شبكه هوشمند تاثير خواهد گذاشت. لذا براي جلوگيري از اين مشكل و همچنين جلوگيري از آسيب رسيدن به واحدهاي توليدات پراكنده مبتني بر ماشين سنكرون بعلت تاخير در عملكرد سيستمهاي حفاظتي، در اين مقاله تلاش شده است تا با استفاده از محدود كنندههاي جريان خطا سطوح اتصال كوتاه شبكه هوشمند در شرايط مختلف بهرهبرداري به هم نزديك شود تا از عملكرد اشتباه تجهيزات حفاظتي جلوگيري بعمل آيد. از اين رو سايز بهينه امپدانسهاي )سلفي يا خازني( كنترل شده بوسيله تريستور ) (TCIرا بمنظور مديريت سطوح اتصال كوتاه در پيكربندي- هاي مختلف شبكه هوشمند بوسيله الگوريتم جستجوي هارموني پيدا شده است. نتايج پيادهسازي اين مسئله غيرخطي نشان ميدهد كه با استفاده از TCIهاي بهينه سيستم حفاظت در شرايط مختلف بهرهبرداري شبكه هوشمند به درستي عمل كرده و از بروز خسارت به تجهيزات سيستم جلوگيري بعمل خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *