تعيين زاويه بهينه پرههاي توربين بادي براساس جايابي بهينه مقادير ويژه ژنراتور القايي

بادي تامروزه كنترل توربينهاي بادي عمدتا با روشهايي نظير: روش صورتBlade Angle Pitch Control و ياStall Regulation ميگيرد كه هر يك از اين روشها مزايا و معايب خاص خود را دارند. در اين مقاله روش نويني براي كنترل توربينهاي بادي ارايه گرديده است. در اين روش پس از شناسايي پارامترهاي الكتريكي و مكانيكي ژنراتور و تاييد صحت آنها با استفاده از نتايج عملي دينامومتري؛ مقادير ويژه بهينه ژنراتور به منظور دستيابي به اهداف كنترلي با استفاده از الگوريتم شاخص عملكرد مجذوري خطي ،1تعيين ميشوند. از روي مكان هندسي مقادير ويژه بر حسب سرعت، سرعت متناظر با نقطه كار بهينه استخراج و از روي آن زاويه پرههاي توربين بادی تعیین میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *