تعيين دقيق محل خطا در خطوط انتقال چهارمداره موازي مبتني بر الگوريتم Kنزديكترين همسايگي

در اين مقاله، از روش ساده و كارآمد Kنزديكترين همسايگي، براي مكان يابي خطا در خطوط انتقال چهار مداره موازي استفاده شده است. در اين روش، تنها از مؤلفه هاي هارمونيكي سيگنال ولتاژ، كه از انتهاي يك طرف خط بدست مي آيند، به عنوان الگوهاي آموزشي براي الگوريتم مذكور استفاده شده و خطاي تك فاز به زمين كه احتمال وقوع آن در خط انتقال از خطاهاي ديگر بيشتر است مورد بررسي قرار گرفته است. براي ارزيابي روش پيشنهادي، از مدل وابسته به فركانس خط انتقال در شبيه سازي در نرم افزار PSCAD/EMTDCاستفاده شده است. نتايجي كه از مكان يابي خطا در مكان هاي مختلف، همراه با زواياي شروع خطا و مقاومت هاي خطاي گوناگون، بدست آمده، به طور متوسط داراي خطاي كمتر از %0.55مي باشد كه حاكي از دقت بالاي روش ارائه شده مي باشد. همچنين، اين موضوع نشان دهندة آن است كه روش پيشنهادي كمترين وابستگي را به پارامترهاي مهمي همچون زاويه شروع خطا و مقاومت خطا، و در مقابل بيشترين وابستگي را به مكان خطا دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *