تعيين درجه هاي آزادي مبدل ماتريسي براي پياده سازي روش كنترل مستقيم گشتاور

روش كنترل مستقيم گشتاور ) ،(DTCيك روش كنترلـي بـا عملكرد بسيار مطلوب براي درايوهاي موتور القايي است كـه در دو دهة اخير پيشرفت قابل توجهي داشته اسـت. عملكـرد ساده، مقاوم بودن در برابر تغيير پارامترهاي موتور و عدم نيـاز به سنسور؛ از مزاياي اين روش اسـت. مهـمتـرين ايـراد ايـن روش، ريپــل گشــتاور الكترومغناطيســي اســت. بــا انتخــاب بردارهاي ولتاژ مناسب، ريپل گشتاور موتـور بـه مقـدار قابـل ملاحظهاي كاهش مييابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *