تعيين حداكثر ظرفيت منابع توليد پراكنده براي حفظ هماهنگي فيوز- بازبست در شبكه هاي توزيع

شبكه هاي توزيع سنتي ماهيتي شعاعي دارند كه به واسطه يـك منبع تغذيه از شبكه سراسري تغذيه ميشوند. سيستم حفاظـت اين گونه شبكهها بسيار ساده است و معمولاً بـه وسـيله فيـوز، بازبست و رله اضافه جريان پيادهسازي ميشـود. در سـالهـاي اخير، با توجه به كاربردهاي متنوع و فوايد اتصال نيروگاهها توليد پراكنده به شبكههاي توزيع ، توجه زيادي بـه اسـتفاده از اين واحدها در سطح شبكههاي توزيع شده است. اما اين فوايد زماني محقق خواهند شد كه تبعات ناشي از ورود اين واحـدها به سيستم توزيع نيز بهطور كامل بررسـي و معايـب آن مرتفـع گردد. به عنوان مثال، حضور ايـن گونـه منـابع توليـدي باعـث ميشود كه شبكههاي توزيع ماهيت شـعاعي خـود را از دسـت و به واسطه آن هماهنگي تجهيزات حفاظتي از بين برود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *