تعيين تعداد و استقرار بهينه دستگاه هاي اندازه گيري فلش ولتاژ در شبكه هاي قدرت

هدف اين مقاله بهينه سازي اندازه گيري فلش ولتاژ در سيستمهاي توزيع و انتقال مي باشد، به طوريكه تعداد بهينه دستگاههاي اندازه گيري فلش ولتاژ و محل استقرار آنها در هر شبكه، مشخص خواهد شد. در ابتدا واژه ها و مفاهيم اساسي، نظير ماتريس فلش ولتاژ و ناحية دسترسي مونيتور با استفاده از روابط رياضي مربوطه،  توضيح و پياده سازي خواهند شد. در ادامه با استفاده از روابط حاكم بر ماتريس فلش ولتاژ، ناحيه دسترسي مونيتور، بردار موقعيت مونيتور و نحوة ارتباط آنها با يكديگر،  مسئله بهينه سازي به منظور استقرار بهينة دستگاه هاي اندازه گيري فلش ولتاژ در شبكه طراحي شده و با توجه به مرتبه پيچيدگي مساله مذكور و پس از بررسي و مقايسه الگوريتمهاي موجود در اين زمينه، در نهايت با استفاده از الگوريتم گريدي حل خواهد شد.

 

حسين عسگريان ابيانه، كاظم مظلومي، مجيد اميردهي، ابراهيم اميري
دانشگاه صنعتي اميركبير
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *