تعيين بهينة پارامترهاي الگوريتم كلوني مورچه ها براي حل مسئلة در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها

مورچه هاي فوق نسبت بمقالة حاضر به حل مسئله در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها كه يك مسئلة تركيبي پيچيده است، با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها مي پردازد. در اين روش، يك دسته مورچه مصنوعي به دنبال كوتاهترين مسير از لانه به مقصد هستند تا مسئلة در مدار قرارگرفتن نيروگاه ها را بطور هوشمندانه، در فضاي حالت وسيعي از سيستم قدرت حل كرده و مينيموم هزينة مسير را براي زمانبندي ورود و خروج واحدهاي توليد انرژي الكتريكي، با توجه به تقاضاي بار در ساعت هاي مختلف و قيود مربوطه بدست آورند. ابتدا چگونگي بوجود آمدن اين الگوريتم و نحوة اعمال آن به مسئلة در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها معرفي مي شود. در ادامه الگوريتم مورچه ها به يك سيستم داراي چهار واحد توليد اعمال شده و اندكي در مورد جواب هاي فوق بحث مي گردد. سپس الگوريتم فوق بر روي يك سيستم داراي ده واحد نيروگاهي پياده سازي شده و با تغيير در پارامترهاي الگوريتم، حساس بودن الگوريتم كلوني مورچه هاي فوق نسبت به تغيير پارامترها نشان داده شده و هزينة بهينة كل با تنظيم دقيق پارامترها بدست خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *