تعيين اندازه بهينه منابع تغذيه خودرو هايبريد پيل سوختي متصل به شبكه

كردن هزينه ثااين مقاله به معرفي يك روش بهينهسازي براي يك خودرو هايبربد پيل سوختي/باتري با قابليت اتصال به شبكه ميپردازد. در ابتدا به معرفي يك مدل تئوري براي توصيف ارتباط بين پارامترهاي انتقال توان و عملكرد خودرو ميپردازيم. بررس ي نتايج نشان ميدهد كه در شرايط كار معمولي موتور الكتريكي، حداكثر سرعت و مسافت طي شونده توسط خودرو به صورت خطي تحت تأث ير پارامترهايي مثل راندمان پيل، توان خروجي پيل، جرم هيدروژن ذخيره شده مخزن، توان جانبي، ظرف يت باتري و مقاومت متوسط باتري قرار ميگيرند. در ادامه با طرح يك مساله بهينه سازي در نظر گرفتن يك سري قيود سعي در حداقل كردن هزينه ثابت و نگهداري خودرو مينماييم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *