تعيين استراتژي بهينه شركتهاي توليدي با در نظر گرفتن عدم قطعيت فازي در پيشبيني بار شبكه

در اين مقاله، استراتژيهاي پيشنهادي بهينه توليدكنندگان بازار براي شركت در بازار انرژي يك روز جلوتر ) (DAمحاسبه شده اسـت. به منظور مدلسـازي تقابـل استراتژيك ميان شركتهاي توليدي، از مدل تعادل تابع توليد ) (SFEبا پارامتردهي متناسـب xو ) yتغييـر متناسب شيب و عرض از مبدأ( استفاده شده و همچنـين مكانيسـم قيمتگذاري Pay as MCPبراي تسويه بازار و محاسبه سـود هـر شركت توليدي به كار گرفته شده است. به دليل وجود عدم قطعيت در پيشبيني بار، بار كل شبكه با يك عدد فـازي مثلثـي مدلسـازي شده و سپس با استفاده از تئـوري بـازي مبتنـي بـر منطـق فـازي، استراتژي بهينه شركتهاي توليدي با در نظر گرفتن قيـود ظرفيـت توليد محاسبه شده است. شبكهاي متشكل از سه شـركت توليـدي براي بررسي كارايي روش پيشنهادي به كار گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *