تعميم پخش بار مستقيم سيستمهاي فوق توزيع در حضور توليدات پراكنده

در سالهاي اخير تمايل زيادي براي استفاده گستردهتر از واحدهاي توليدات پراكنده 1در شبكههاي توزيع به وجود آمده كه نيازمند روشهاي پخشبار جديدي براي درك عملكرد سيستم ميباشد. اين مطالعه روشي مستقيم براي پخشبار شبكه فوق توزيع سه فاز متعادل را در حضور توليدات پراكنده ارائه ميكند. به خاطر ويژگي خاص اين روش در استفاده از قوانين ساده جريان و ولتاژ كرشهف، ديگر نيازي به محاسبه وقتگير ولتاژ شينها از طريق تجزيه ماتريس ادميتانس به دو ماتريس بالا مثلثي و پايين مثلثي )روش (LU و نيز جايگزين ماتريس ژاكوبين يا ماتريس ادميتانس ،Yدر روشهاي رفت و برگشتي 2نميباشد. در اين بررسي توليدات پراكنده به صورت منابع كنترلكننده توان اكتيو و ولتاژ در هر شين مدلسازي ميشود و تثبيت ولتاژ دراين شينها از طريق  كنترل توان راكتيو توليد پراكنده انجام ميپذيرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *