تعمير ترانسفورماتور 220 MVAشركت فولاد مباركه اصفهان

يكي از مهمترين مسائلي كه امروزه در زمينه بهـره بـرداري از ترانسفورماتورهاي قدرت مطرح است انجام سـريع و مطمـئن تعميرات ميباشد. اين امر با توجـه بـه خسـاراتي كـه تعطيلـي مجموعه هاي حساس و استراتژيك ميتواند بر پيكـره اقتصـاد كشور وارد آورد اصلي حياتي و اجتناب ناپذير است. مقاله حاضر به گزارش فني تعمير ترانسفورماتور تغذيه كننـده اصلي شركت فولاد مباركه اصفهان در شركت ايران-ترانسـفو زنجان خواهد پرداخت. خـروج از مـدار ايـن ترانسـفورماتور باعث كاهش فعاليت يكي از حساسترين مراكز زيربنايي كشور گرديده بود. بنابراين تعميـر هرچـه سـريع تـر ايـن تجهيـز از اهميت شاياني برخوردار بود. مطالعات و فعاليت هاي صورت
پذيرفتـه در جهـت انجـام تعميـرات ايـن ترانسـفورماتور كـه بزرگتـرين ترانســفورماتور تعميــر شــده در كشــور اســت، از موضوعات اين مقالـه ميباشـد. همچنـين ايـن ترانسـفورماتور داراي ويژگـي هـا و ملاحظـات خـاص خـود در طراحـي و  در طراحـي و ساخت بود كه بعضا در ايران بيسابقه اند. در اين مقاله نكـات مذكور مورد تشريح و بررسي قرار خواهند گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *