تضمين كيفيت در مديريت تأمين تجهيزات نيروگاهي مطالعه موردي بر شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا

گسترش ملي صنعت ساخت نيروگاه و ضرورت استفاده از ظرفيتهاي داخلي منجـر بـه افـزايش سـرمايهگـذاري در ساخت تجهيزات نيروگاهي شدهاسـت. سـاخت تجهيـزات سنگين و پيچيده همواره با برونسپاري سـاخت بخشـي از قطعات و قسمتهاي آنها همراه است كه اين امـر باعـث
وابسته شدن كيفيت محصول نهـايي بـه عملكـرد تـأمينكنندگان شركتهاي سازندهي تجهيـزات مـيشـود. بـراي انجام صحيح برونسـپاري قطعـات و مـديريت زنجيـرهي تأمين، سازندگان نيروگاهها به يك مدل كـارا و مـؤثر نيـاز دارند كه كيفيت قطعات تأمينشدهي آنها را تضمين كنـد.اين مقاله يك مدل براي زنجيرهي تأمين ساخت تجهيـزات نيروگاهي ارائه ميكند كه عوامل مؤثر بر تضـمين كيفيـت  محصول نهايي را تحليل و بررسي مينمايد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *