تشخیص حالتهای چهره از روی تصاویر متحرک بااستفاده از Optical Flowو شبکه عصبیRBF

در سال های اخیر یکی از زمینه های فعـال پـردازش تصویر ، تشخیص حالت های چهره بوده است . شـش حالـت اصلی چهره که اغلب برای تشخیص در نظر گرفته می شـوند، عبارتند از : خوشحالی، نـاراحتی ، خشـم ، تعجـب ، تـرس و تنفر. حالت های چهره با تغییراتی در نقـاط مختلـف صـورت ایجاد می گردد . هر کدام از ایـن قسـمت هـا را واحـد فعـال AU1می نامند. نمی توان فقط با یک AUیک حالت چهـره را توصـیف نمـود . در ایـن مقالـه تعـداد 21نقـاط مشخصـۀ صورت FCP 2در نظر گرفته شده و با استفاده از آنها ابتـدا برای حذف اثر فاصلۀ دوربین نسبت به شخص، تمام اندازه ها نرمالیزه شده و اثر دوران سر نیز حـذف گردیـده اسـت . ایـن نقاط در اولین فریم مشـخص شـده و در فریمهـای بعـدی بـا استفاده از روش محاسبه Optical Flowتعقیب مـی شـوند . بر اساس موقعیت این نقاط در فریم ابتدایی و انتهـایی ، یـک بردار ویژگی برای هریک از حالت های چهره تعیین میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *