تشخیص آریتمی های بطنی بر اساس مکان هندسی ریشه های مدل Autoregressive AR

تشخیص انواع آریتمی های بطنی در سیستمهای اتوماتیک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در این روش سعی شده است بر اساس مکان هندسی ریشه های مدل ARریتم های موجود در سیگنال) ECGشامل VF ، VTو (NSRاز یکدیگر تفکیک گردند. مزیت این روش نسبت به روشهای قبلی، کاربرد روشهای مبتنی بر مدل ARبر روی دیتای فیزیولوزیکی انسان می باشد، که این روش قبلا برای تخمین دوره VFدرحیوانات بکار رفته است. مزیت دیگر این روش ،سهولت تصمیم گیری، بدون نیاز به استخراج ویژگی های پیچیده و نیاز به تنها 2ثانیه از dataبرای اعلام نتیجه می باشد. در حالیکه در روشهای مبتنی بر fftو استخراج ویژگی از طیف فرکانسی، حداقل
8ثانیه از دیتا برای اعلام نتایج ضروری میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *