تشخیص آریتمی های بطنی بر اساس مکان هندسی ریشه های مدل

تشخیص انواع آریتمی های بطنی در سیستمهای اتوماتیک از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در این روش سعی شده است بر اساس مکان هندسی ریشه های مدل ARریتم های موجود در سیگنال) ECGشامل VF ، VTو (NSRاز یکدیگر تفکیک گردند. مزیت این روش نسبت به روشهای قبلی، کاربرد روشهای مبتنی بر مدل ARبر روی دیتای فیزیولوزیکی انسان می باشد، که این روش قبلا برای تخمین دوره VFدرحیوانات بکار رفته است. مزیت دیگر این روش ،سهولت تصمیم گیری، بدون نیاز به استخراج ویژگی های پیچیده و نیاز به تنها 2ثانیه از dataبرای اعلام نتیجه می باشد. در حالیکه در روشهای مبتنی بر fftو استخراج ویژگی از طیف فرکانسی، حداقل 8 ثانیه از dataبرای اعلام نتیجه ضروری می باشد. بنابراین برای پیاده سازی الگوریتم، پارامتر های مدل ARبا مرتبه 4برای بخش های 2ثانیه ای استخراج شده، و از آنجاییکه مکان هندسی نقاط مربوط به آریتمی های مختلف جدا از یکدیگر می باشند، توسط یک شبکه LVQ در مورد نوع آریتمی تصمیم گیری میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *