تشخيص نوع عيب تخليه جزئي شينه هاي ژنراتور با استفاده از شاخصهاي آماري و شبكه هاي عصبي احتمالي

دراين مقاله نتايج آزمايشات تخليه جزئي انجام شده روي شينه هاي ژنراتور واقعي با استفاده از يك سيستم اندازه گيري مبتني بر كامپيوتر ارائه گرديده است. روي اين  شينه ها دو نوع عيب بطور مصنوعي ايجاد شده و درمجموع در سه حالت عيب شماره 1 و 2 و عيب برطرف شد هازمايشات صورت گرفته است . محاسبات اوليه بكمك  يك نرم افزار كه به همين منظور تهيه شده انجام گرفته و توزيعهاي آماري مختلف فاز- دامنه- تعداد پالس بدست آمد هاند. براي داشتن تعدادي شاخص جهت تعيين نوع  عيب, برخي ويژگيهاي اين توزيع شامل پارامترهاي پيچش و تيزي, مربوط به توزيع هاي تعداد پالس برحسب فاز و دامنه پالس بر حسب فاز براي پلاريته هاي مثبت و  منفي پالس هاي تخليه ها استخراج گرديده اند.

 

 

منصور رفيعي -حيدر علي شايانفر
دانشجوي دكتراي دانشگاه علم و صنعت ايران -استاد دانشگاه علم و صنعت ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *