تشخيص عيوب ماشين هاي دوار با اندازه گيري On-Lineتخليه جزئي

از مدتها پيش اندازه گيري تخليه جزئي بمنظور تـشخيص وضعيت عايقي سـيم پـيچ اسـتاتور موتورهـا و ژنراتورهـا معرفي گرديد. امروزه مانيتورينگ تخليه جزئي بعنوان يكـي از ابزارهاي مؤثر، جهت عيب يابي ماشين ها مورد اسـتفاده قرار مي گيرد. با اندازه گيري هاي دوره اي و مقايسه نتايج مي توان به تشخيص سريع عيب پي برد و با انجام تعميرات و يا با اقدامات اصلاحي بموقع از وقوع حوادث جـدي در حين بهره بـرداري ماشـين هـا جلـوگيري نمـود. يكـي از مــوثرترين روش هــاي تــشخيص عيــب سيــستم عــايقي، اندازه گيري پالس هاي تخليه جزئـي بـصورت On-Line میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *