“تشخيص عيب گيربكس در موتورهاي القايي توسط تحليل سيگنال گشتاور بار با استفاده از تبديل موجك بسته اي*

توانائي تبديل موجك بستهاي WPTدر متمركز شدن بر روي يك ناحيه فركانسي خاص از صفحه زمان فركانس موجب
استفاده از آن در كاربردهاي تشخيص خطا شده است. در اين مقاله تشخيص خطاي گيربكس در سيگنال گشتاور بار با استفاده از موجك دابشيز (DB3) 3در ساختار تبديل موجك بسته اي ارائه مي شود. در الگوريتم پيشنهادي ابتدا از سيگنال گشتاور بار توسط حسگرها اندازه گيري به عمل مي آيد سپس توسط مبدل آنالوگ به ديجيتال از سيگنال مربوطه نمونه برداري مي شود و با استفاده از نرم افزار متلب توسط تبديل موجك، سيگنال نمونه برداري شده مورد پردازش قرار مي گيرد و سپس از سيگنال پردازش شده تبديل فوريه سريع) (FFTگرفته مي شود. نتايج تجربي و عملي نشان مي دهد روش انتخابي خطا را با دقت و قابليت اعتماد بالا و بدون نياز به محاسبات پيچيده و در مدت زمان كم مشخص مي كند كه در نتيجه قابليت استفاده از آن در كاربردهاي عملي را فراهم مي سازد. در اين مقاله توانائي موجك انتخابي در مقابل سيگنال عملي و واقعي مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان دقت و توانائي موجك انتخابي با موجك هاي سيملت) (SYMو ديمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *