تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از روش مدل ديناميكي فازي

امروزه تكنيكهاي مختلفي براي تشخيص عيب در فرآيند هاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد. فرآيند مورد نظر در اين مقاله “واحد بويلر نيروگاه نكا” و موضوع مقاله حاضر تعيين روش مناسب مدلسازي و شناسايي بويلر نيروگاه با هدف تشخيص نشتي در اين فرآيند است. بويلرهاي نيروگاه نكا داراي اين ويژگي هستند كه از نوع once throughبوده و نيازي به مخزن ) (drumندارند. روش مورد استفاده دراين مقاله براي شناسايي سيستم بويلر، روش مدل ديناميكي فازي (Fuzzy  Dynamical Modelاستبراي بدست آوردن پارامتر هاي مربوط به اين مدل از الگوريتم كمترين مربعات بازگشتي استفاده شده است. پس از شناسايي سيستم، با استفاده از تحليل آماري باقيمانده )خطاي بين مدل و سيستم واقعي(، كشف عيب صورت گرفته است. نتايج نشان مي دهد: در سيستمهاي غيرخطي نظير بويلرهاي once throughكه رفتار غير خطي شديدي از خود نشان نمي دهند روش مدل ديناميكي فازي براي تشخيص عيب روش مطلوبي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *