تشخيص عيب شكستگي ميله روتور موتورهاي القايي با استفاده از حد آستانه

روي حـد آسـتانه ذكـريكي از مهمترين عيوب موتورهاي القايي شكستگي ميلههاي روتور ميباشد. عموماً مانيتورينگ وضعيت موتـور براسـاس مقايسه سيگنالهاي دريافتي از موتور معيـوب و سـالم انجـام ميگيرد. اما در صورتي كه بتوان حد آستانهاي براي معيـوب بودن بدست آورد، تشخيصعيـب بـدون داشـتن هيچگونـه پيـشينهاي از سـيگنالهاي حالـت سـالم موتـور امكـانپـذير ميشود. در اين مقاله سطوح آستانه براي روشهاي مختلـف بدست آمده و مقايسهاي بين تحليل سيگنال جريـان موتـور، آناليزهاي بردار پارك و توان لحظهاي موتـور انجـام شـده و عملكــرد روشــهاي مختلــف بررســي شــده اســت. نتــايج آزمايشگاهي و عملي نشان ميدهد كه حـد آسـتانه تعريـف شده در آنـاليز سـيگنال جريـان بـسيار بهتـر از حـد آسـتانه آناليزهاي بردار پارك و تـوان لحظـهاي مـيباشـد. همچنـين نشان داده شده است كه چگونه بـار گـذاري واقعـي موتـور ميتواند آن را بهبود دهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *