تشخيص زود هنگام خطاي اتصال كوتاه داخلي سيمپيچ استاتور در ژنراتورهاي DFIG

در اين مقاله مدل كامل مدار معادل مغناطيسي  MEC جهت بررسي رفتار ماشين القايي روتور سيمپيچي شده  WRIMدر شرايط خطاي اتصال كوتاه داخلي سيمپيچ استاتور با در نظر گرفتن اشباع دندانههاي هسته استاتور و روتور، اثرات دندانههاي استاتور و روتور و همچنين مورب بودن شيارهاي روتور ارائه شده است. نتايج حاصل از شبيهسازي مدل پيشنهادي با نتايج آزمايشگاهي روي يك ماشين WRIMنمونه 1/1كيلوواتي، 2قطبي و 50هرتزي مقايسه و مورد تأييد قرار گرفت. مدل پيشنهادي MECجهت شبيهسازي خطاي سيمپيچي استاتور در ژنراتورهاي القايي از دو سو تغذيه شده DFIG استفاده شده است. شاخص تشخيص خطاي اتصال كوتاه داخلي سيم – پيچي استاتور بر مبناي نسبت دامنه مؤلفه 4fو 2fدر طيف فركانسي خروجي كنترل كننده محور qمربوط به حلقه كنترل گشتاور در مبدل طرف روتور ژنراتور  DFIGميتواند به عنوان معيار مناسبي جهت تفكيك حالت خطاي سيمپيچي استاتور از نامتعادلي ولتاژ منبع و همچنين از حالت سالم استفاده گردد. نتايج شبيهسازي نشان ميدهد كه حتي در دورهاي بسيار كم اتصال كوتاه، سرعتهاي مختلف روتور و رنجهاي تفاوت توان اكتيو تحويلي ژنراتور، شاخص پيشنهادي از كارايي مناسبي برخوردار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *