تشخيص خطاي خروج از مركزيت استاتيكي روتور در ژنراتور سنكرون قطب برجسته مبتني بر مونيتورينگ ولتاژ محور به كمك شبكه عصبي

در اين مقاله روشي نوين بـراي تشـخيص خطـاي خـروج از مركزيت استاتيكي روتور ژنراتور سنكرون قطب برجسـته بـر اساس اندازه گيري و آنالـيز تغيرات منحني ولتاژ القاء شده در محور روتور، بنام مونيتورينگ ولتاژ محور ،(SVM) 1ارائه شده است. روش پيشنهادي بر مبناي تحليل طيف فركانسي منحنـي ولتاژ محور به كمك مدلسازي و شبيه سازي ژنراتور سنكرون نمونه به روش اجزاء محدود  FEM دو بعدي و بـا در نظـر گــرفتن مســئله اشــباع مغناطيســي، توســعه يافتــه اســت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *