تشخيص خطاي خروج ازمحور يك ماشين سنكرون قطب برجسته با استفاده از تئوري تعميم يافته تابع سيم پيچي

در اين مقاله با در نظر گرفتن يك ماشين سنكرون قطب برجسته شش قطب با ابعاد و مشخصات معلوم، اندوكتانس هاي ماشين بامنظور نمودن اثر ات دهانه هاي شيار و تابع س يم پيچي غير سينوسي از طريق مدل سازي رياضي محاسبه شده و با معرفي مدل زمان گسسته ماشين، گشتاور و جريان استاتور در شرايط سالم و خطاهاي خروج از محور ديناميك و استاتيك، از طريق انتگرال گ يري عددي و روند تكرار، محاسبه مي گردد.سپس با تحليل طيف فركانسي گشتاور و جريان استاتور، دو روش براي تشخيص خطاي خروج از محور بر مبناي علامت هاي لرزشو جريان ارائه خواهد شد.نتايج حاصل شدهدر اين مقاله كه براي اولين بار ارائه شده است، از نقاط قوت اين مقاله بوده و لذا نتايج حاصله براي اول ين بار مطرح گرديده است. مدل سازي رياضي شيارها و محاسبات اندوكتانس با اثرات مربوط به هارمونيك هاي مكاني و همچنين مدل زمان گسسته ماشين كه قابل تعميم به ساير انواع ماشين هاي الكتريكي نيز هست، از ديگر نقاط قوت اين تحقيق است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *