تشخيص جزيرهاي در حضور توليدات پراكنده با تكنولوژيهاي متفاوت با استفاده از تبديل موجك

در اين مقاله، تشخيص جزيرهاي در حضور توليدات پراكنده ) (DGبا تكنولوژيهاي متفاوت با استفاده از تبديل موجك WTمورد بررسي واقع شده است. سه نوع مختلف از DGها شامل ژنراتور سنكرون، سيستم مبدل انرژي باد و فتوولتائيك جهت تشخيص جزيرهاي در نظر گرفته شده است. حالات مختلف حضور DGها به همراه بارهاي خطي و غير خطي در نرمافزار PSCAD/EMTDCمورد
مطالعه و شبيهسازي واقع گرديده است. حضور DGها از تكنولوژيهاي مختلف به همراه ورود بار غير خطي و بانك خازني از جمله مواردي هستند كه تشخيص حالت جزيرهاي را دچار مشكل مينمايند. جهت تعيين مقدار آستانه تشخيص مناسب، مقادير ولتاژ در بازههاي زماني مشخص از باسهاي حساس نمونهبرداري شده، سپس اين مقادير در نرم – افزار MATLABبه سيگنال ولتاژ تبديل شده و در نوار ابزار WTمورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *