تشخيص جريان هجومي از جريان خطا در ترانسفوماتورهاي قدرت با استفاده از هم زماني جريان و شار

در اين مقاله بـه جهـت اهميـت تميـز جريـان هـاي هجـومي ترانسفورماتور با جريـان خطـا، روش جديـد و دقيقـي بـراي شناسايي آنها از يكديگر ارائه شده است. بدين منظور جريـان اندازه گيري شده در اوليه ترانسفورماتور و شار محاسبه شـده در ثانويه آن مورد تحليل قرار گرفته است. بدليل همزماني بين نقاط ماكزيمم و مينـيمم جريـان هـاي سـه فـاز اوليـه و شـار بدســت آمــده از انتگــرال ولتــاژ هــاي ســه فــاز ثانويــه ترانسفورماتور، معيار تمايز بين اضافه جريان خطا و هجـومي  استخراج شده است. بر اساس معيار تعيـين شـده اگـر تمـامي نقاط با اختلاف زماني ناچيز )كمتر از %1كل سيگنال( باشـند، الگوريتم پيشنهادي، اضافه جريان را جريـان هجـومي در نظـر مي گيرد. اما اگر حداقل يكي از نقاط بيشتر از محدوده مـورد نظر باشد، جريان خطا به عنوان اضافه جريان تلقي مي گـردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *