تشخيص بهنگام گروه هاي همنواي ژنراتوري در سيستم هاي قدرت با استفاده از تبديل موجك لحظه اي

در اي ن مقاله، براي شناسائي گروه هاي همنوايي ژنراتوري روش جديدي مبتني بر تبديل موجك ارائه شده است. ويژگي اين روش عدم استفاده از مدل رياضي شبكه و استفاده صرف از كميات اندازهگيري اطلاعات بهنگام شبكه مي باشد. در اين روش سيگنال نوسانات زاويه روتور ژنراتورها در بازه زماني مورد مطالعه توسط دستگاههاي PMU بطور سنكرون و همزمان اندازه گيري مي شوند. سپس با استفاده از تبديل موجك فركانس مدهاي نوسانات بين ناحيه اي موجود در سيستم شناسائي مي شود. با تحليل موجك سيگنال نوسانات هر يك از ژنراتورها، اين نوسانات به سيگنالهاي ريزتري ب ه نام مولفه هاي تفصيلي تجزيه میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *