تشخيص الگوهاي EEGدر هنگام تصور حرکت دست با استفاده از يك طبقه بندي كنندة مبتني بر آناليز مولفه های مستقل

در سال هاي اخير گزارشات بسيار زيـادي دربـارة امكـان تشخيص فعاليت هاي ذهني بوسيلة سيگنال هاي مغزي ارائـه شـده است. در اين مقاله از روش آناليز مولفه هاي مستقل جهـت بررسـي سيگنال هاي مغزي در حين تصور حرکت دست و تشخيص تصـور حرکت دست استفاده مي شود. آناليز مولفه هاي مسـتقل يـک روش
گسترش يافته آناليز مولفه هاي اصلي است و براي جداسـازي کـور خط منابع مستقل که بطور ي ترکيب شده انـد، بکـار مـي رود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *