تشخيص اشباع ترانسفورماتور جريان با استفاده از روش اندوكتانس لحظه اي

يكي از مشكلات عمده در حفاظت سيستم قدرت، وقوع اشباع ترانسفورماتور جريان و عملكرد اشتباه رله ها مي باشد. در اين مقاله روشي مبتني بر محاسبه اندوكتانس متغير با زمان، از ديد رله هاي حفاظتي ارائه گرديده است. در اين روش با استفاده از روش ،Jiles Atherton هسته مغناطيسي ترانسفورماتور جريان در هر لحظه مورد ارزيابي قرارمي گيرد و با كمك روابط حاكم بر ،Jiles Athertonمقدار اندوكتانس متغير با زمان محاسبه مي گردد. سپس با كمك اندوكتانس محاسبه شده الگوريتمي براي تشخيص پديده اشباع در هسته ترانسفورماتور جريان پيشنهاد مي شود. نتايج اين طرح پيشنهادي در نرم افزار EMTP_RV شبيهسازي و مورد ارزيابي قرارگرفته است. با توجه به معيار تعريف شده در اين مقاله، موارد متعددي مورد آزمايش قرار گرفته است، و در تماميو در تمامي موارد مورد مطالعه پاسخ مناسبي بدست آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *