تشخيص، شناسايي وحذف خطاي سنسور در سيستمهاي غير خطي نا شناخته

 در ايـن مقالـه يـك روش نـوين بـراي تـشخيص، حذف شناسايي و خطـاي سنـسور در سيـستمهاي غيـر خطـي ناشناخته مبتني بر روشهاي هوشمند ارايه مـيگـردد. در اغلـب موارد طراحي روش FDI1بر مبناي مدل تحليلي سيستم يـا بـر اساس شناخت از خطاهاي سيستم صورت ميپـذيرد. در روش پيشنهادي بدون نياز بـه مـدل تحليلـي يـا اطـلاع از خطاهـاي سيستم، خطاي سنسور با استفاده از مدل فازي‐عـصبي حالـت حذف بدون خطا و الگوريتم گراديان حداكثر شيب، شناسايي و
ميگردد. شبيهسـازيهاي انجـام شـده نـشان دهنـده سـرعت و كارآيي روش پيشنهادي در تشخيص، شناسايي و حذف خطاي سنسور در سیستم های غیر خطی ناشناخته میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *