تسويه ي بازار انرژي ايران بر مبناي پرداخت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تسويه ي بازار انرژي ايران بر مبناي پرداخت بر اساس پيشنهاد و ضرايب تشويقي

دانلود مقاله : تسويه ي بازار انرژي ايران بر مبناي پرداخت بر اساس پيشنهاد و ضرايب تشويقي

در اين مقاله با توجه به شرايط كنوني بهره برداري از سيستم قدرت كشور ايران، يك روش جديد جهت قيمت گذاري انرژي در بازار برق اين كشور ارائه شده است. بر اين  اساس ، مدل 7 ناحيه اي مربوط به شبكه قدرت ايران به همراه بيان رياضي مسئله ي برنامه ريزي در مدار قرارگيري واحدها با در نظر گرفتن قيود امنيتي به منظور تسويه ي بازار انرژي استفاده شده است. تسويه ي بازار انرژي در اين روش به نحوي است كه ضمن افزايش رقابت ميان بازيگران بازار ، رفتار آنها به سمتي سوق مييابد كه  بهره ي بيشتري از بازار دريافت نمايند. مدل پيشنهادي براي پرداخت، رويكرد جديدي با استفاده از ضرايب تشويقي مي باشد. اين روش در حقيقت مدلي ما بين پرداخت  براساس پيشنهاد و نيز پرداخت براساس قيمت هاي حاشيه اي ناحيه اي مي باشد . بدين ترتيب، رويكرد مذكور ضمن عدم تخطي از ر وش پرداخت براساس پيشنهاد،  به گونهاي مناسب اثر قيمتگذاري ناحيهاي را در تسويه ي بازار انرژي لحاظ مينمايد. در نهايت عملكرد مدل پيشنهادي براي سه روز كاري متفاوت و تحت سناريوهاي  گوناگون جهت بازيگران موجود در بازار برق ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *