تسويه بازار انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت نيروگاه بادي و بررسي نفوذ واحد هاي بادي در شبكه از ديد بازار برق

استفاده از انرژي بادي سبب كاهش آلودگي هوا و co2مي شود، اما واحد هاي تجديدپذير داراي بينظمي و عدم قطعيت ذاتي مي باشند. اين
موضوع اغلب وارد كردن منابع تجديدپذير را در برنامه ريزي ها دچار مشكل مي كند. هر چه نيروگاه هاي بادي سهم بيشتري در ميزان توليد شبكه داشته باشند چالش هاي ISOبيشتر مي شود. در اين مقاله سرعت باد به كمك توزيع احتمال ويبل مدلسازي شده و قيمت برق در گره ها با و بدون در نظر گرفتن عدم قطعيت واحدهاي بادي محاسبه مي شود. همچنين با در نظر گرفتن برخي محدوديت هاي فني مثل ظرفيت خطوط،ولتاژ باس ها و… وضعيت قيمت هاي گرهاي و نهايتاً خطاي پيشبيني قيمت برق در شبكه ارزيابي مي گردد. شبيه سازيها در محيط بازار هوشمند نرمافزار Matpower 4.1صورت گرفته است. همچنين از شبكه 24 باسه IEEE RTSبه عنوان شبكه نمونه جهت ارزيابي كارايي روش پيشنهادي استفاده شده است. نتايج مقاله نشان ميدهد كه حضور نيروگاه هاي بادي در شبكه بطور كلي باعث كاهش قيمت برق شده ولي عدم قطعيت واحدهاي بادي معمولا موجب بيشتر شدن قيمت برق نسبت به مقدار پيش بيني شده مي شود. لازم بذكر است عدم قطعيت قيمت برق با نفوذ بيشتر واحدهاي بادي افزايش مييابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *