تركيب روشهاي مبنتي بر مدل و پردازش چندباندي گفتار براي مقاوم سازي بازشناسي گفتار نسبت به نويز

سيستمهاي بازشناسي چندباندي گفتـار كـه بـر اسـاس كنند مكانيزم شنوايي انسان عمل مي ، نرخ بازشناسي را نـسبت به سيستم تمام باند به ويژه در حضور نويز بهبـود مـي بخـشند. در بازشناسي چندباندي گفتـار، سـيگنال گفتـار ابتـدا بـه چنـد زيرباند فركانسي تقسيم مي شود و پس از اسـتخراج بردارهـاي ويژگي از هر زيرباند، اين بردارها يا احتمال تخميني بـراي آنهـا با يكديگر تركيب مي شوند. در كار حاضـر سيـستم چندبانـدي بازشناسي گفتار بر مبناي تركيب ويژگيها مـد نظـر قـرار گرفتـه
است و تركيب اين شيوه با يك شيوه مبتني بر مدل موسـوم بـه معيار تصويردهي وزن دار پيشنهاد گرديده است. نتايج آزمايشها نشان مي دهند كه علاوه بر بهتـر بـودن كـارآيي شـيوه تركيـب ويژگيها نسبت به سيستم تمام باند، روش پيشنهادي نيـز سـبب بهبود چشمگير كارآيي روش تركيب ويژگيها مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *