تدوين معيار مصرف انرژي در صنعت توليد مواد پلاستيكي به شكل اوليه و لاستيك (ISIC2413)مصنوعي

تحقيق حاضر به منظور منطقي نمودن و كنترل مصرف انرژي در فرآيندهاي توليد مواد پلاستيكي به شكل اوليه و لاستيك مصنوعي ISIC2413 در كشور انجام شده است. در اين پژوهش، پس از بررسي فرآيندهاي توليد محصولات ياد شده، واحدهاي اصلي توليدكننده آنها در كشور شناسايي شدند. اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه مصرف ويژه انرژي شامل ميزان توليد ساليانه و مقدار مصرف انرژي الكتريكي و حرارتي، از طريق ارسال پرسشنامه به اين واحدها تهيه گرديد و مصارف ويژه انرژي كلي واحدها در شرايط عملياتي محاسبه شد. همچنين مصارف ويژه انرژي كلي در حالت طراحي با اخذ مدارك طراحي نرمال هر واحد استخراج گرديد. با مقايسه مصارف ويژه انرژي كلي واحدها در شرايط عملياتي و مقادير متناظر در شرايط طراحي نرمال، معيار مصرف انرژي به تفكيك واحدهاي توليد محصولات پليمري موجود در کشور تعیین میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *