تدوين مدل اقتصادي راهاندازي سيستم قرائت خودكار كنتورهاي مشتركين خانگي در مقايسه با شيوه سنتي قرائت در ايران و تحليل آن

طي چنـد سـال اخيـر در ايـران، سيـستمهـاي قرائـت خودكـار مشتركين مورد توجه چندي از شركتهاي دولتي و خـصوصي، واقــع شــده اســت و تحقيقــات نــسبتا وســيعي درخــصوص تكنولوژيهاي قرائت خودكار و تكنولـوژيهـاي راهانـدازي آن انجام گرفته است، شايان ذكـر اسـت ايـن تحقيقـات بيـشتر بـه مشكلات فني و راهكارهاي رفـع آنهـا منتهـي گرديـده و مـدل اقتصادي راهاندازي سيستمهاي قرائت خودكار مشتركين تحليـل نشده است. از اينرو در اين مقاله ضـمن بررسـي اجمـالي انـواع روشهاي قرائت خودكار و مزايا و معايب هركدام بـا توجـه بـه شرايط ايران، مدل اقتصادي بهمنظور راهانـدازي سيـستم قرائـت خودكار مشتركين مسكوني و تجاري در مقايسه با سيستم سنتي، مدون و به كمك آناليز حساسيت تحليل گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *