تدوين متدولوژي اجراي مهندسي ارزش VEدر پروژه هاي انتقال و فوق توزيع

مهندسي ارزش كه به عنوان رويكردي گروهي، سيسـتماتيك ، كاركردگرا و خلاقانه و باهدف بهبود ارزش يك پروژه ) يـا يك محصول و يا يك خدمت ( از طريق كاهش هزينـه هـاي دوره عمر طرح وافزيش كيفيت و عملكرد آن ، به اجرا درمي آيد ، قابليتها و توانمندي خود را دراين راستا بـه اثبـات رسانده است . پـس از گذشـت قريـب بـه 60سـال از طـرح وابــداع و توســعه بكــارگيري مهندســي ارزش و تكنيكهــاي مربوطه درجهـان و اثبـات تـاثيرات مثبـت و چشـمگير آن در پروژه هاي مختلف و با گذشت بيش از 5سـال از معرفـي آن درايران به نظر مي رسد روند آشنايي و توسـعه كـاربرد آن در کشور ما به کندی انجام میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *