تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي در حوزه انتقال انرژي الكتريكي

نقش تكنولوژي در توسعه، نقشي اساسي و محوري است. بدون توسعه تكنولوژي و حضور در بازارهاي رقابتي، آينده روشني را نمـــي تـــوان بـــراي هـــيچ كـــشور و يـــا موســـسه اي پيش بينـي نمـود. لازمـه توسـعه تكنولـوژي تـدوين اسـتراتژي تكنولوژي و برنامه ريزي براي رسـيدن بـه آن اسـت. هـدف از تــدوين اســتراتژي تكنولــوژي دســتيابي بــه مزيــت و برتــري تكنولوژيكي است كه بتوان بر اساس آن در بازار رقابتي جايگـاه مناســـب و ويـــژه اي را كـــسب نمـــود. صـــنعت بـــرق به عنوان يكي از صنايع مهم كشور و در واقع مـادر صـنايع نيـز براي دسـتيابي بـه توسـعه مناسـب و كـسب مزيـت رقـابتي در كشورهاي منطقه بايـد تـدوين اسـتراتژي توسـعه تكنولـوژي راسرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *