تدوين استراتژي تحقيقات بخش توزيع در صنعت برق ايران

تتحقيق و توسعه R&Dدر هر كشوري يـك عامـل تعيـين كننده جهت رشد و توسعه مـي باشـد. پـر واضـح اسـت كـه تحقيق و توسعه تنها در صورتي به توسعه اقتصادي منجر مي- شود كه برنامه ريزي هدفمند و سياستگذاري در سـطوح ملـي، به صورت مستمر وجود داشته باشند. مقالــه حاضــر بخشــي از پــروژه تحقيقــاتي تحــت عنــوان “برنامهريزي راهبردي تحقيقات بـراي بخـش توزيـع صـنعت برق” به كارفرمايي شركت توانير ميباشد كه در گروه اقتصـاد و مديريت برق پژوهشگاه نيرو بهاجرا رسيدهاست. هدف اصـلي ايـن پـژوهش، تعيـين و شناسـايي سرفصـلهاي تحقيقاتي بخش توزيع صنعت برق و به تبع آن تهيه نقشـه راه تحقیقات در این حوزه میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *