تدوين آرمان مشترك و برنامه ريزي استراتژيك در شركت برق منطقه اي كرمان

به منظور درك صـحيح مفـاهيم اسـتراتژيك و تجهيـز نمـودن مديران ارشد به نگرش سيستمي و متعاقـب آن انجـام فراينـد برنامه ريزي استراتژيك ، پـروژه ” تـدوين آرمـان مشـترك و برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر اصول سازمانهاي يادگيرنـده ” ، تعريــف و بــا مشــاركت و همراهــي مــديران ارشــد و رهنمودهاي علمي و عملي جناب آقاي دكتر محمـود عجمـي براساس مدل طراحي شده توسط ايشان از مـرداد سـال 1385 آغاز شده است . مدل مذكور از هفت مرحله شش ماهه تشكيل شده كه تا كنونی چهار مرحله آن خاتمه يافته اسـت . در ايـن مقالـه فعاليتهـاي انجام شده طي دو سال گذشته و دسـتاوردهاي حاصـل از آن تشریح شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *