تخمين پارامترهای حالت گذراي ترانسفورماتور با استفاده از اغتشاشات شبكه به روش كمترين مربعات برگشتي

با بررسي تغييرات حالت گذراي ترانسفورماتور قدرت در طی زمان، اين ايده مطرح ميشود كه ميتوان خطاهايي همانند off-line جابجايي سيمپيچ را تشخيص داد. اين هدف به روشهاي توسط روش تحليل پاسخ فركانسي مدتي است كه مطرح شده است. با اين on-line است. اين مقاله بدنبال پيشنهاد يك روش هدف پارامترهای يک ترانس مفروض به صورت مقاديرملموس سلفی ، خازنی و مقاومت با استفاده از نمونهبرداري ولتاژ و جريان در حين بروز يک حالت گذرا ، با استفاده از روش کمترين
مربعات برگشتی در حوزه زمانی تخمين زده می شوند. روند تخمين به هيچگونه اطلاعات اوليه نياز نداشته و دقت پارامترهای حاصل بسيار مناسب بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *