تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون نيروگاه شهيد رجايي بروش SSFR

در اين مقاله با استفاده از نتايج آزمايش SSFR كه بر روي يكي از واحدهاي بخار نيروگاه شهيد رجائي انجام شده است،پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون آن واحد اسخراج گرديده است . در راستاي طرح مطالعات جامع شبكه برق ايران و به منظور تعيين پارامترهاي ديناميكي نيروگاه شهيد رجائي، در تاريخ هفتم و نهم خرداد 1385 ، آزمايش SSFR در محل نيروگاه شهيدرجائي توسط شركت زيمنس بعنوان پيمانكار مطالعات طرح جامع انجام گرديد . در اين مقاله با استفاده از نتايج خاصله از آزمايشات SSFR و با استفاده از روش برازش منحني بكمك الگوريتم ژنتيك پارامترهاي ديناميكي ژنراتور واحد بخار اين نيروگاه استخراج گرديده است. مقايسه نتايج تخمين زده شده با مقادير پارامترهاي ارائه شده توسط سازنده، كارآئي اين روش ر ا در تعيين پارامترهاي ديناميكي محور طولي و عرضي ژنراتور سنكرون نشان مي دهد. با موفق بودن اين روش بر روي نيروگاه شهيد رجائي امكان استخراج پارامترهاي ديناميكي ساير نيروگاههاي كشور در راستاي طرح مطالعات جامع فراهم خواهد شد.

 

محمدرضا آقامحمدي – محمدعلي طالبي – محمدرضا بانك توكلي – محمدرضا محمدي عراقي – هادي مدقق
دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
شركت مديريت شبكه برق ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *