تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون با روش كمترين مربعات غيرخطي و با استفاده از آزمايش درحين كار

در ايـن مقالـه يـك روش جديـد بـراي تخمـين پارامترهـاي ديناميكي ژنراتور سنكرون بر اسـاس سـيگنالهاي برداشـتي بـا آزمايش در حين كار نظير ولتاژ ترمينال، توان الكتريكي، تـوان راكتيو، ولتاژ و جريان ميدان و سيگنال زاويه بار ارائه مي شود. بر اين اساس معادلات غيرخطي جديدي براي ولتاژ ترمينال و توان الكتريكي بدسـت مـي آيـد. از ايـن معـادلات غيرخطـي جديد و با استفاده از كمترين مربعـات غيرخطـي پارامترهـاي ديناميكي ژنراتور سنكرون با سيگنالهاي برداشتي از آزمـايش در حين كار كه در آن اغتشاش پله اي به ولتاژ ميـدان اعمـال شده است، تخمين زده مي شود. نتايج شناسايي دقـت خـوب روش ارائه شده را نشان مي دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *