تخمين پارامترهاي ديناميكي ماشين سنكرون با استفاده از الگوريتم PSO بهبود يافته توسط تخمينگر حداقل مربعات

تخمين و تعيين پارامترهاي ديناميكي ماشينهاي سـنكرون بـا دقت كافي و با هدف كنترل بهتر و بهره برداري مناسب تر در شبكه هاي قدرت داراي اهميت بسيار ميباشد. در اين مقاله بـا اســتفاده از روش تســت DC-Decayو الگــوريتم ، PSO پارامترهاي ژنراتور سنكرون نيروگاه بخار بيستون تخمـين زده ميشود. اطلاعات DC-Decayدر حوزه زمـان مـورد نيـاز براي آناليز و تخمين، با استفاده از تست ايستاي پاسخ پله، بـر روي اين ماشين برداشت شده است. بـا اسـتفاده از الگـوريتم ، PSO به دليل سرعت بالا و دقت لازم، و تخمينگـر مينـيمم مربعات، به دليل دقت و سرعت آن در دستگاههاي غيرخطـي، پارامترهاي ماشين تخمين زده ميشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *