تخمين ولتاژ لحظهاي شبكه با استفاده از الگوريتم بهينهسازي نيوتن- رافسون در كاربردهاي مبدلهاي PWMمنبع ولتاژي متصل به شبكه

در اين مقاله، يك روش تخمين ولتاژ بهبود يافته بر مبناي الگوريتم بهينهسازي نيوتن-رافسون ارائه شده است. كه امكان جايگزيني سنسورهاي ولتاژ شبكه را با يك الگوريتم نرم افزاري تخمين ولتاژ در كاربردهاي مبدلهاي PWMمتصل به شبكه فراهم ميكند. حذف سنسورهاي ولتاژ شبكه سبب كاهش ابعاد و قيمت مبدل و همچنين ايزولاسيون بهتر بين بخشهاي كنترل و قدرت ميشود. در مقاله ديگري نويسندگان، يك روش براي تخمين بر خط ولتاژ شبكه با استفاده از روش بهينهسازي نيوتن –رافسون و معادلات سيستم در حوزهي زمان ارائه دادهاند. در اين مقاله، اين الگوريتم تخمين ولتاژ با ارائه راهكارهايي براي كاهش حجم محاسبات، جبران تأخير ولتاژ تخميني و … جهت پيادهسازيهاي عملي بهبود داده شده است. در نهايت ، آزمايشهاي عملي گستردهايبه منظور بررسي عملكرد روش پيشنهادي تحت شرايط واقعي طراحي و انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *