تخمين نقاط گرم ترانسفورماتورهاي 25 kVAو 1600 kVAنرمال روغني به روش كلاسيك

طوريكه ميدانيم نحوه كاركرد صحيح يك ترانـسفورماتور بـه ماكزيمم درجه حرارت روغن و جهش حرارتي سيمپيچ نسبت به روغن آن در حين كار بستگي دارد بطوريكه حتي عمر مفيـد يك ترانسفورماتور با درجـه حـرارت مـاكزيمم روغـن رابطـه مستقيم دارد. بهمـين منظـور از روش كلاسـيك بـراي تخمـين درجه حرارت ماكزيمم ترانسفورماتور استفاده كردهايم. در اين مقاله ابتدا يك مـدار الكتريكـي سـاده RCمعـادل در نقاط بالا و پايين روغن استخراج شـده و بـا توجـه بـه معـادل حرارتي هر يك از پارامترهاي الكتريكي بر اساس تئوري انتقال حرارت كلاسيك، روابطي براي تخمين درجه حرارت ماكزيمم روغن در نقاط پايين و بـالاي ترانـسفورماتور اسـتخراج شـده است. در پايان نمودار توزيع اين درجه حرارتهـا بـر حـسب زمان براي دو نمونه ترانسفورماتور 25 KVAو 1600 KVA بدون خنككاري خارجي رسـم شـده و بـا نتـايج تـستهـاي تجربي كه با حدود 17ترموكوپل انجـام شـده اسـت، مقايـسه كردهايم. با توجه به نتايج بدست آمده پيشبيني درجه حـرارت ماكزيمم روغن به روش تحليلي ارائه شـده، انطبـاق خـوبي بـا نتايج تستهاي انجام گرفته داشته و تنها مقدار درجه حـرارت پيشبيني شده توسط مدل ارائه شده، بجز چنـد نقطـه، انـدكي بيشتر از تستهاي تجربي ميباشد كه با توجه بـه ايـن مـساله ضريب اطمينان طراحي اندكي بالا خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *